Distansundervisning för främst elever i åk 8-9

Nu på tisdag den 19/1 går eleverna främst i åk 8-9 över till distansundervisning del av skoldagen

Elever och vårdnadshavare åk 6-9

Hej elever och vårdnadshavare!

Förra veckan beslutade regeringen om en förordningsändring som innebär att även högstadieskolor kan erbjuda distansundervisning för att minska trängsel på skolorna och förebygga smittspridning av Covid-19. Den här bestämmelsen gäller fram tills den 29 januari, men kan förlängas. Detta kommer meddelas under vecka 3.

I korthet har skolledningen på Stordammens skola gjort en schemaöversyn för att korta ned tiden eleverna befinner sig i skolan, men utan att timplanen påverkas. Förändringarna är planerade att börja gälla från och med tisdagen den 19 januari. Schemaöversynen påverkar främst eleverna i åk 8 och 9 eftersom de har egna personliga datorer och kan därmed studera hemifrån på distans.

Schemat på högstadiet ändras på följande sätt;

- åk 6 berörs inte och följer sitt vanliga schema.

- Idrottsfördjupningen för åk 7 och 8 ställs in tills vidare.

- Distansundervisning erbjuds åk 8-9 vid några lektionstillfällen i veckan (exklusive slöjd, hemkunskap, bild och musik.) Distanslektionerna ligger antingen i början eller i slutet av skoldagen beroende av hur ordinarie schema ser ut. Eleverna får istället en hemuppgifter att arbeta med. Ansvarig lärare finns tillgänglig på TEAMS.

- Specialundervisning i svenska, engelska och matte kommer fortfarande att erbjudas, men detta sker utifrån behov och i samråd med undervisande lärare.

- Studiestödet för åk 9 erbjuds efter behov och i samråd med undervisande lärare.

- Studiehjälpen för högstadiet erbjuds fortfarande på måndagar och onsdagar

- Justeringar i lunchschemat för att minska trängsel i restaurangen samt färre antal platser i restaurangen.

Förändringarna i schemat kommer att gås igenom med varje klass som berörs av ansvarig mentor. Schemaändringarna kommer också publiceras på Skola24.

På Stordammens skola strävar vi efter att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen och säkerställa elevernas rätt till undervisning. Vi hoppas oss att dessa åtgärder infriar detta. Vi fortsätter uppmana våra elever att hålla distans och iaktta god handhygien.

Med vänliga hälsningar

Gabriella Ekström Filipsson                   Elias Tuffaha

Rektor Stordammen F-9                         Bitr.rektor 6-9

18 januari 2021