Elevhälsa

Skolans EHT består av rektor, biträdande rektorer, speciallärare, kurator, logoped, skolsköterska och skolpsykolog. EHT behandlar elevärenden där den samlande kompetens som EHT besitter kan tänkas behövas. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan, leder EHT och ansvarar för planering och utvärdering av det specialpedagogiska arbetet.

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och rektor. EHT träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till en elevhälsokonferens (EHM). Elevhälsomöte är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar. Äldre elever deltar ofta på dessa möten.

Här kan du läsa Stordammens elevhälsoplan:

elevhalsoplan-2018-2019-reviderad-180822a.docx (DOCX, 5 MB)

Andra planer:

Likabehandlingsplan 2018 2019 Reviderad 180821.pdf (PDF, 978 KB)stordammens- (DOCX, 5 MB)

Handlingsplan-sarskilt-begavade-2016.pdf (PDF, 8 MB)

 Handlingsplan mot droger i grundskolan i Uppsala kommun.pdf (PDF, 460 KB)

Handlingsplan om elev försvinner ht 15.pdf (PDF, 503 KB)

rutiner vid hög elevfrånvaro 2018 ht 2018-vt 2019.pdf (PDF, 1 MB)

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor 6-9

Cilla Peiro´

Biträdande rektor F-5

Jeannette Sångefjord

Skolkurator

Jasmin Saleh

Logoped

Maria Lilja

Logoped

tjänstledig
Helena Rommel
Studie- och yrkesvägledare
Boel Buckley

Skolsköterska

Marie Larsson

Skolpsykolog

Anna-Carin Carlsson

Speciallärare

åk F-1
Caroline Åman

Speciallärare

åk 2-3
Anna Persson

Speciallärare

åk 4-5, Förstelärare ,tjänstledig
Helena Olsson

Speciallärare

åk 6-9
Anna Olsson

Speciallärare

åk 6-9
Daniel Karlsson
Uppdaterad: