Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala kompetenser, samt tillgång till specialpedagog eller speciallärare. 

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

I Stordammens elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, logoped, speciallärare, specialpedagog, biträdande rektor, och rektor. EHT träffas och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål.

 

 

Här kan du läsa Stordammens elevhälsoplan:

Stordammens elevhälsoplan rev. 2023-2024.pdf (PDF, 398 KB)

Andra planer:

Info att främja närvaro.docx (DOCX, 57 KB)

Checklista vid upprepad eller längre frånvaro.docx (DOCX, 389 KB)

 Handlingsplan mot droger i grundskolan i Uppsala kommun.pdf (PDF, 460 KB)

Handlingsplan om elev försvinner ht 15.pdf (PDF, 503 KB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - PDK23-24.docx (DOCX, 868 KB)

Stordammens förväntansdokument på personal elever och vårdnadshavare 2023-24.pdf (PDF, 167 KB)

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor

åk 6-9
Cilla Peiró

Samordnare EHT & speciallärare

åk F-2
Caroline Åman

Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel

Skolpsykolog

Fredrika Kihlén

Skolsköterska

Stora sidan
Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska

Lilla sidan
Maria Löf

Speciallärare , åk 3-5

Anna Persson
Tjänstledig

Speciallärare i matematik

åk 6-9
Iliana Hansson

Speciallärare

åk 6-9
Anna Olsson

Speciallärare i matematik

åk 6-9
Sabina Hjerppe
Studie- och yrkesvägledare
Boel Buckley
Uppdaterad: