Elevhälsa

Skolans EHT består av rektor, samordnare för EHT, biträdande rektorer, speciallärare, kuratorer, logoped, skolsköterskor och skolpsykolog. EHT behandlar elevärenden där den samlande kompetens som EHT besitter kan tänkas behövas. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan, leder EHT och ansvarar för planering och utvärdering av det specialpedagogiska arbetet.

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och rektor. EHT träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till en elevhälsokonferens (EHM). Elevhälsomöte är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar. Äldre elever deltar ofta på dessa möten.

Här kan du läsa Stordammens elevhälsoplan:

Stordammens elevhälsoplan rev. 2021-2022.pdf (PDF, 404 KB)

Andra planer:

Info att främja närvaro.docx (DOCX, 57 KB)

Checklista vid upprepad eller längre frånvaro.docx (DOCX, 389 KB)

 

 Handlingsplan mot droger i grundskolan i Uppsala kommun.pdf (PDF, 460 KB)

Handlingsplan om elev försvinner ht 15.pdf (PDF, 503 KB)

Plan för diagnostisering 2021-09-03.docx (DOCX, 36 KB)

Stordammens förväntansdokument på personal elever och vårdnadshavare 2021-22.docx (DOCX, 66 KB)

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Samordnare EHT & speciallärare

åk F-2
Caroline Åman

Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel

Skolkurator

Jassmin Saleh

Skolkurator

Sandra Axelsson

Skolpsykolog

Fredrika Kihlén

Skolsköterska

Stora sidan
Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska

Lilla sidan
Lovisa Melin

Speciallärare

åk 3-5
Anna Persson

Speciallärare

åk 6, Förstelärare
Helena Olsson

Speciallärare i matematik

åk 7-9
Iliana Hansson

Speciallärare

åk 7-9
Anna Olsson
Studie- och yrkesvägledare
Boel Buckley
Uppdaterad: