Rektors sida

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Jag heter Gabriella Ekström Filipsson och jag vill vara med och påverka framtiden efter som jag tänker leva i framtiden. Jag vill möta våra barn i framtiden och se hur de utvecklats från små individer till vuxna ansvarstagande personer.

”Alla ska  lyckas” 
Övergripande för Stordammen är att verksamheter och resurser samverkar. 

Skola, förskoleklass och fritidshemsverksamhet är verksamheter med många likheter och gemensamma ambitioner, men också skillnader, delvis olika utgångspunkter och uppgifter. Ambitionen är att utjämna, inte radera, gränserna för respektive verksamhet. Tillvaratagandet av olika kompetenser främjar ett helhetstänkande vilket ger en kvalitetshöjning av arbetet i skolan.

 Stordammens  två huvudprocesser:

  • utveckla kunskap
  •  överföra normer och värderingar.

Vi bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för att skapa en framgångsskola när det gäller en god arbetsmiljö med fokus på god måluppfyllelse. Stordammens demokratiska värdegrund fokuserar på det positiva hos var och en och den bygger på öppenhet, respekt, delaktighet och inflytande, en förutsättning för en kreativ och meningsskapande lärandemiljö.

 Rektors strategier för att leda det gemensamma lärandet

Med ett livslångt lärande som mål och med en tydlig värdegrunddriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi fokuserar på höga förväntningar på alla elever och goda resultat. Vi strävar efter att vara den bästa skolan som föräldrar kan välja för sina barn. Varje elev som lämnar Stordammens skola ska ha en god självkänsla, grundläggande kunskaper, samarbetsförmåga och kunna ta ansvar. Våra elever ska vara rustade för de krav ett framtida studie- och yrkesliv ställer. T.ex. kompetens inom IKT, mångfald & mångkultur.

Stordammens ambitioner att vara en ”skola i tiden” och att ligga i framkant på utvecklingen innebär att det ställs stora krav på oss att bedriva ett kontinuerligt skolutvecklingsarbete. Vi måste alla vara medvetna om att vi har ett viktigt samhällsuppdrag och att det i vår komplexa verksamhet ständigt kommer att finnas områden som vi behöver utveckla och förbättra.

Ett utvecklande ledarskap

Den strategi jag avser att välja för att leda denna utveckling skulle kunna benämnas som ett visionärt, strategiskt och proaktivt ledarskap. Jag måste som ledare försöka skapa en ständigt pågående dialog mellan vision, mål, struktur och verksamhet. Jag måste vara stödjande, uppmuntrande, utmanande och pådrivande gentemot mina medarbetare. Jag måste kunna transformera visionen av "den goda skolan" med vår vision ”Alla har förutsättningar att lyckas” in i medarbetarnas sinne och kunna visa på en möjlig färdriktning. Jag måste ha mod att ta risker och våga ta strid för det jag tycker är viktigt och riktigt. För mig handlar det därför i framtiden mycket om "coachning" på medarbetarnivå än om chefskap i traditionell mening i en hierarkisk och förvaltande organisation. Det strategiska kan sammanfattas som så att alla organisationer är beroende av reflektion och analys inåt verksamheten och utåt för att erhålla en bild av ”marknaden”. Analysbegreppet är således en central fråga för att kunna synliggöra och lösa problem i den utstakade riktningen man avser att leda verksamheten.
Några av mina uppgifter som pedagogisk ledare är att utmana mina medarbetare med andra utvecklade målbilder i syfte att bryta traditionella tankemönster och synliggöra sådant som mina medarbetare inte har möjlighet att se eller överblicka. Att stötta och uppmuntra till att utnyttja det ”fri utrymme” som idag inte nyttjas fullt ut för utveckling, förändring och lärande.

Höga förväntningar

Jag behöver skapa tydlighet och uttala de förväntningar som jag har på mina medarbetare och elever samtidigt som jag hela tiden måste skapa goda förutsättningar för allas arbetsmiljö. De flesta uppgifter som jag har som pedagogisk ledare fokuserar att skapa de bästa förutsättningar för elevernas och personalens hälsa, trivsel, trygghet och utveckling. I övrigt ingår de uppgifter som medföljer ett ”friskt” och utvecklande ledarskap. En fortlöpande utvärdering av både verksamhet och organisation är viktiga verktyg över tiden med inriktning att ”hålla fast” i det som redan är bra och utveckla/förändra det som är mindre bra.

Uppdaterad: