Stordammens planer

Här hittar du skolans viktigaste planer

 

 likabehandling
 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att vara stödjande i arbetet med likabehandling, samt mot diskriminering, mobbning och kränkningar. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska

kvalitetsarbetet inom området. Den kan också ses som ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att den beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp. Planen upprättas årligen och bygger på de kartläggningar som gäller inom verksamheten. De uppsatta målen som finns i denna plan bygger på analys av kartläggningar och utvärdering av
tidigare års arbete.

Följ länken, klicka här:

Till dig som elev

Om någon i skolan gör något mot dig som inte känns bra eller om du känner dig ensam och utanför, så ska du prata med en vuxen på skolan, t.ex. din lärare, elevstödjare, skolsköterska eller rektor. All personal i skolan är skyldig att göra något om du ber om hjälp med sådana saker. 

Till dig som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare bör kontakta skolan om du befarar att ditt eller något annat barn far illa. Om ditt barn berättar om något som hänt i skolan som han/hon upplevt som kränkande bör du kontakta klassläraren, skol-sköterskan eller annan personal på skolan omgående.

Vid funderingar eller oro: Tveka inte att ta kontakt med klasslärare, någon ur elevhälsoteamet eller annan personal.


Läs mer om våra planer här nedanför. 

Stordammens elevhälsoplan rev. 2023-2024.pdf (PDF, 398 KB)

Info att främja närvaro.docx (DOCX, 57 KB)

Checklista vid upprepad eller längre frånvaro.docx (DOCX, 389 KB)

Handlingsplan om elev försvinner 2018.pdf (PDF, 529 KB)

Plan för diagnostisering 2019-09-01.docx (DOCX, 24 KB)

Skolverkets allmänna råd om IUP

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - PDK23-24.docx (DOCX, 868 KB)

Handlingsplan-sarskilt-begavade-2016.pdf (PDF, 8 MB)

Stordammens krisplan 2024 för hemsidan.pdf (PDF, 577 KB)

rutiner vid hög elevfrånvaro 2018 ht 2018-vt 2019.pdf (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: