Bästa vårdnadshavare och föräldrar till våra elever på Stordammens skola

 Inledningsvis förstår jag att det alltid väcker starka känslor hos elever och vårdnadshavare när det finns misstanke om att ett brott har begåtts på en skola. Det är ytterst allvarligt när det händer - alla elever ska kunna vara trygga i sin skola och vi gör vad vi kan för att vår skola ska vara säker för medarbetare och framförallt för våra elever.

 Som rektor på Stordammens skola har jag agerat omedelbart, enligt nedan, så snart jag fått kännedom om misstanke.

 Om det finns misstankar om att brott begåtts på en skola gör skolledningen en polisanmälan och en orosanmälan till socialtjänsten. Hur andra myndigheter hanterar ett ärende efter att skolan anmält, måste de svara på. Enligt svensk rättspraxis är man emellertid oskyldig till dess att man dömts och det måste skolan förhålla sig till.

  Förövaren stängs av i max tio dagar, vilket är gränsen för hur länge en elev, som har skolplikt, kan stängas av från undervisning. Eftersom skolan är skyldig att tillhandahålla undervisning till en skolpliktig elev, görs under avstängningen en handlingsplan för hur det ska gå till. Skolledningen har då bland annat möten med vårdnadshavare, kurator etc för att få till en lösning som både tillgodoser tryggheten för övriga elever och skolans skyldighet att tillhandahålla undervisning.

 I vissa fall kan man komma överens om att en vårdnadshavare eller annan vuxen är med eleven i skolan på heltid. Ett annat alternativ är att eleven kommer till skolan, möts upp av skolpersonal och får undervisning utanför ordinarie skoltid, dvs när andra elever inte ska befinna sig i skolan.

 Skolledningen kan även utse vuxna som har ett särskilt ansvar att se till att eleven inte vistas i skolan på andra tider än de överrenskomna, och om så ändå sker, avvisa hen från skolområdet. Eftersom många skolor är stora, kan det emellertid ibland dröja innan det uppmärksammas att en person vistas på skolan olovligen.

 

 Alla våra elevers säkerhet och trygghet är central. De som utsatts för brott erbjuds stöd från kurator och i förekommande fall, skolpsykolog och självklart från sin mentor.  Det är elevens rätt att kunna gå kvar på sin skola och känna sig trygg och det behovet vägs självklart in i handlingsplanen för förövaren.

 GABRIELLA EKSTRÖM FILIPSSON

Rektor, Stordammens skola

10 februari 2017