Grattis Helena till grundskolans pedagogpris!

Vinnare av Grundskolepriset 2017 är Helena Olsson som arbetar som förstelärare, svenska som andraspråk, på Stordammens skola.

Pedagogiska priser 2017: Vinnare av Grundskolepriset är Helena Olsson!

Officiell prisutdelning sker vid Kommunfullmäktiges möte måndag den 11 december i Uppsala Konsert & Kongress. Prisutdelare då är Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande. 

Den motivering från en kollega som ligger till grund för utmärkelsen lyder:Helena Olsson tar emot de nyanlända eleverna med öppen famn och varmt hjärta, stort engagemang, gedigen kompetens och erfarenhet inom andraspråksinlärning och utmanar varje elev utifrån just sina förutsättningar. Alla elever blir sedda och får stort talutrymme varje dag. Genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där olika sinnen aktiveras för att passa så många inlärningsstilar som möjligt, ger hon eleverna verktyg för lärandet i form av textsamtal, modellinlärning, skrivmallar, förebilder och strategier som de sedan kan använda sig av på egen hand. Uttalsträning genom lyssna-härma övningar, gemensam körläsning och dramatisering är exempel på hur eleverna tränas i att få ett fint uttal och därmed lättare bli förstådda i vardagen och bättre rustade för framtiden. 

 

Det finns en enorm glädje i undervisningen och de nyanlända eleverna vågar ta plats och vet att olikheter är en styrka som tillsammans genererar stor kunskap och lärorika erfarenhetsutbyten. Elevernas tidigare kunskaper tas till vara och allas språkkunskaper blir en stor rikedom, vilket visar sig när elever med samma språk får hjälpa till att översätta till varandra när det behövs. Värdegrundsfrågor diskuteras – normer och värden omsätts i vardagssituationer. De skrattar tillsammans, inte åt någon, och den tryggheten bidrar till att den nyanlände eleven vill, vågar och kan. Eleverna blommar ut och vågar ta plats i takt med att de snabbt lär sig språket. 

 

Helena har från första mötet med eleven en stark övertygelse om att eleven kommer att lyckas. Hon har höga förväntningar på var och en och utformar undervisningen på ett individanpassat sätt som hela tiden utmanar varje personlighet mot nya mål.  Genom formativ bedömning får eleverna kontinuerlig respons på sitt lärande och tillsammans med Helena synliggör de vad nästa steg är. Även vårdnadshavarna får information om hur de arbetar och hur det går för sitt barn. Helena är även förstelärare och ansvarig för den gemensamma kompetensutvecklingen på skolan med målsättning att höja undervisningskvaliteten och därmed elevernas resultat. Genom kollegialt lärande har hon tillsammans med övriga förstelärare på Stordammens skola varit drivande i detta.


Tillägg från Agneta Boström, ordförande, samt Anna Manell, vice ordförande, i grundskoleutskottet:

 

Forskning och beprövad erfarenhet pekar på att läraren och den undervisning varje elev får är den enskilt viktigaste förklarande faktorn till skolframgång. Så är också fallet för nyanlända elever. Efter att vi har läst den motivering som en kollega till Helena har skickat in så har vi svårt att tro att nyanlända elever oavsett varifrån de kommer skulle kunna få en mer engagerad och kompetent lärare. Så vi är stolta över att Helena har valt att jobba som andraspråkslärare i just vår kommun.

 

Och vi kommer att behöva fler lärare som Helena i framtiden. Migrationen och inflyttningen till Sverige och andra europeiska länder kommer att fortsätta, även om den kanske inte blir lika fullt så intensiv som den var för ett par år sedan.  Inflödet av människor från andra länder har sina utmaningar, men den kan även ge positiva effekter för arbetsmarknaden i ett läge när Europas befolkning åldras. Allt färre unga ska försörja allt fler äldre, en ekvation som Sverige har svårt att lösa utan invandring av redan utbildade eller av unga som ska utbildas i Sverige. Här spelar skolan och lärare som Helena en viktig roll.

4 december 2017