Information från grundskolechef Ingela Hamlin

Angående misstanke om brott under 2016

 Den här informationen är ett tydliggörande kring vad skolan har kommunicerat under de senaste veckorna med anledning av två misstänkta våldtäkter som begicks på Stordammens skola under 2106. Det handlar alltså inte om några nya misstänkta brott som har uppdagats.

 Det vi främst vill tydliggöra i den här informationen är hur relevanta svenska lagar i kombination med ansvars- och befogenhetsfördelning mellan de tre myndigheterna skola, socialtjänst och polis i praktiken fungerar i samhället – vilket i sin tur förklarar varför den misstänkte fick gå kvar på skolan efter den första händelsen rapporterades i början av året, och hur det var möjligt att hen kunde begå ytterligare en misstänkt våldtäkt tio månader senare.

 

I Uppsala kommun finns ett väletablerat samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. Vi har kompletterande roller att spela när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i skolmiljön. Enkelt utryckt kan man säga att elevers och medarbetares trygghet i skolan är beroende av ett sömlöst samarbete mellan dessa tre parter.

 Från grundskolans sida kan vi dock bara uttala oss om vad vi har gjort i det här specifika fallet. Övriga myndigheter får svara för sig själva enligt den ansvars- och befogenhetsfördelning som finns.

 

När det första misstänkta brottet inträffade i januari 2016 agerade rektor helt i enlighet med våra regler och rutiner. Hen gjorde en anmälan till polisen, en orosanmälan till socialtjänsten samt stängde av den misstänkte eleven i tio dagar – vilket är maxgränsen för hur länge en elev får vara avstängd från skolan per läsår enligt skollagen.

 Under tiden den misstänkte eleven var avstängd upprättades en handlingsplan. Enligt den fick eleven enbart vistas i skolan i målsmans sällskap. I samband med detta upprättades även en handlingsplan för att öka tryggheten för hen som hade utsatts för det misstänkta brottet. Under vårterminen gjorde rektorn dessutom flera orosanmälningar till socialtjänsten gällande den misstänkte eleven.

 

Det kan tyckas att skolan borde ha gjort mer på det här stadiet. Men enligt skollagen ska skolan inte bara tillgodose tryggheten för övriga elever – utan vi måste också tillhandahålla undervisning till den misstänkte. Det är så svensk lag ser ut, och den måste vi följa. Dessutom måste vi ta hänsyn till att man enligt svensk rättspraxis är oskyldig till dess att man är dömd i domstol.

 En ny handlingsplan kring den misstänkte eleven togs fram inför höstterminen, vilket bland annat stipulerade att den misstänkte eleven skulle få all undervisning utanför ordinarie skoltid. Handlingsplanen var tydlig i att eleven inte skulle vistas på skolan då andra elever hade undervisning.

 

Trots de insatser som genomfördes tog sig eleven, genom att utge sig för att vara någon annan, att ta sig in i byggnaden under skoltid, även om hen inte fick vara där, utan att någon vuxen upptäckte denne. Stordammen är en ganska stor skola, med omkring 470 elever, så det är svårt att ha uppsikt över alla som befinner sig i byggnaden.

 När skolan fick reda på att eleven befunnit sig på skolan och återigen misstänktes för brott mot en annan elev, så stängdes hen av i ytterligare tio dagar. Polis och socialtjänst kontaktades givetvis återigen enligt de regler och rutiner skolan har. I samband med detta upprättades även en handlingsplan för att öka tryggheten för hen som hade utsatts för det misstänkta brottet.

 Ingela Hamlin

Grundskolechef

27 februari 2017