Information till föräldrar

Idag har tingsrätten i Uppsala meddelat sin dom i målet när det gäller två misstänkta våldtäkter mot barn på Stordammens skola under 2016.

Pojken som har stått åtalad i det aktuella målet har blivit fälld i tingsrätten i båda fallen av våldtäkt mot barn. Han har dömts till sluten ungdomsvård i fyra månader. Vi litar på att rättsväsendet har gjort en korrekt bedömning.

 Skolan har agerat helt i enlighet med gällande regler och rutiner vid båda tillfällena genom att göra polisanmälningar, orosanmälningar till socialtjänsten samt avstängning av eleven i tio dagar i två omgångar – vilket är maxgränsen för hur länge en elev får vara avstängd från skolan per läsår enligt skollagen.

 I samband med detta vill vi även passa på att informera er om att pojken inte går på vår skola, och att han får sin lagstadgade rätt till undervisning på annat håll.

 Domen kan begäras ut från tingsrätten i Uppsala. Om ingen av parterna klagar på domen inom tre veckor kan domslutet inte längre ändras av högre domstol. Detta kallas att domen vunnit laga kraft och innebär att den kan verkställas.

 Då vi förstår att många av er har följt utvecklingen kring vad som har hänt på vår skola, så känner ni säkert också till att det har varit ett komplext förlopp med flera lagar och myndigheter inblandade samtidigt. Vi förstår att många har varit ledsna och oroliga, men vi vill understryka att skolledningen på Stordammen alltid vidtar nödvändiga åtgärder enligt gällande lagar när allvarliga händelser inträffar.

 I Uppsala kommun finns ett väletablerat samarbete mellan de tre myndigheterna skola, socialtjänst och polis. Det finns en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning mellan dessa myndigheter och vi har kompletterande roller att spela när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i skolmiljön. Enkelt utryckt kan man säga att elevers och medarbetares trygghet i skolan är beroende av ett sömlöst samarbete mellan dessa tre parter.

 Trots allt som har hänt måste nu skolan som helhet gå vidare och blicka framåt. Det är vårt gemensamma ansvar och enda sättet för att skapa bästa möjliga studiero och ett ännu starkare fokus på glädjefyllt lärande. Vi fortsätter att utföra det uppdrag vi har som myndighet att bedriva pedagogisk verksamhet. Det är och har varit lugnt på skolan sedan alla kom tillbaka efter sportlovet.

 Gabriella Ekström Filipsson, rektor Stordammens skola

 

14 mars 2017