Uppdaterad information

Bästa föräldrar och vårdnadshavare till våra elever på Stordammens skola,

Vi kan bekräfta att vi på skolan haft incidenter som vi polisanmält och som polisen nu handhar. I sociala medier spekuleras om vad som har hänt och hur skolledningen har agerat. Vi vill därför förklara hur vi agerat och vilka ramar vi har att agera utifrån när brott begåtts på en skola.

Vi förstår att det alltid väcker oro och starka känslor hos er och eleverna när det finns misstanke om brott har begåtts på en skola. Det är ytterst allvarligt när det händer - alla elever ska kunna vara trygga i sin skola och vi gör vad vi kan för att våra skolor ska vara säkra för medarbetare och framförallt för våra elever.

Vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte kan kommentera enskilda fall med hänsyn till de som utsatts för brott och vi kan inte heller kan föregå en eventuell dom i domstol. Däremot kan vi berätta hur vi arbetar när allvarliga händelser inträffar på skolan.

 Om det finns misstankar om att brott begåtts på skolan gör skolledningen en polisanmälan och en orosanmälan till socialtjänsten. Hur andra myndigheter hanterar ett ärende efter att skolan anmält, måste de svara på. Enligt svensk rättspraxis är man emellertid oskyldig till dess att man dömts i domstol och det måste skolan förhålla sig till.

Förövaren stängs av i max tio dagar, vilket är gränsen för hur länge en elev, som har skolplikt, kan stängas av från undervisning. Eftersom skolan är skyldig att tillhandahålla undervisning till en skolpliktig elev, görs under avstängningen en handlingsplan för hur det ska gå till. Skolledningen har då bland annat möten med vårdnadshavare, kurator etc för att få till en lösning som ska tillgodose tryggheten för övriga elever och skolans skyldighet att tillhandahålla undervisning.

 

I vissa fall kan man komma överens om att en vårdnadshavare eller annan vuxen är med eleven i skolan på heltid. Ett annat alternativ är att eleven kommer till skolan, möts upp av skolpersonal och får undervisning utanför ordinarie skoltid, dvs när andra elever inte ska befinna sig i skolan.

 Skolledningen kan även utse vuxna som har ett särskilt ansvar att se till att eleven inte vistas i skolan på andra tider än de överrenskomna, och om så ändå sker, avvisa hen från skolområdet. Eftersom många skolor är stora, kan det emellertid ibland dröja innan det uppmärksammas att en person vistas på skolan olovligen.

 I en del fall kan det vara lämpligt att flytta eleven till en annan skola, men inte alltid. Det är inte säkert att det är bättre att en brottsmisstänkt elev, som skolväsendet är skyldig att ge skolundervisning, flyttas till en annan skola.

 Alla våra elevers säkerhet och trygghet är central. De som utsatts för brott erbjuds stöd från kurator och i förekommande fall, skolpsykolog och självklart från sin mentor.  Det är elevens rätt att kunna gå kvar på sin skola och känna sig trygg och det behovet vägs självklart in i handlingsplanen för förövaren.

 I fredags befann sig obehöriga kring skolan och försökte att ta sig in. Vi avvisade dessa och valde att med anledning av det inträffade, låsa dörrarna.  Det är också skälet till att polisen valt att öka sin närvaro i Sävja under helgen och kommande vecka.

 Vi har valt att under den kommande veckan ha fler vuxna på skolan. Om era barn vill tala med någon, får de gärna vända sig till sin mentor.

Gabriella Ekström Filipsson, Rektor på Stordammens skola

 

 

12 februari 2017